Zaključci 61. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.07.2019. godine na 61. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

 

1.Kolegij gradonačelnika donosi Odluku o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Grada Mursko Središće za razdoblje 2019.-2025. godine te se kao članovi radne skupine imenuju Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić i Marko Jurović.

2.Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se u proračunu za 2020. godinu planira kupnja centrifugalne pumpe za prepumpavanje vode u donjem potoku u slučaju poplave.

3.Kolegij gradonačelnika daje informaciju o provedenom postupku jednostavne nabave na koji je u traženom roku pristigla, od tri (3) tražene, jedna (1) ponuda od tvrtke Tegra d.o.o. te se za radove na asflatiranju parkirališta kod društvenog doma u Štrukovcu sklapa ugovor s Tegrom d.o.o. u iznosu od 26.359,13 kuna.

4.Kolegij gradonačelnika daje informaciju o provedenom postupku jednostavne nabave na koji je u traženom roku pristigla, od tri (3) tražene, jedna (1) ponuda od tvrtke Tegra d.o.o. te se za radove na modernizaciji nerazvrstane ceste u naselju Ror u Štrukovcu sklapa ugovor s Tegrom d.o.o. u iznosu od 146.219,00 kuna.

5.Grad Mursko Središće temeljem Odluke o dodjeli komunalne djelatnosti povjerava obavljanje zimske službe od sezone 2019./2020. komunalnom poduzeću u vlasništvu Grada Mursko Središće Murs ekomu. Zadužuju se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da do 01. listopada izradi Izvedbeni program rada zimske službe u suradnji s direktorom Murs ekoma.

6.Sportsko ribolovno društvo „Mura“ Mursko Središće – odobrava se isplata kapitalne donacije temeljem potpisanog Ugovora o financiranju programa/projekata/manifestacija udruga u iznosu od 100.000,00 kuna za potrebu izrade završnih radova na ribičkom domu.

7.Lovačko društvo „Zec“ Mursko Središće – odobrava se isplata kapitalne donacije temeljem potpisanog Ugovora o financiranju programa/projekata/manifestacija udruga u iznosu od 45.000,00 kuna za izvođenje radova na obnovi krovišta lovačkog doma.

8.Stanko Tuksar, Istarsko naselje 3, Mursko Središće – odobrava se isplata sponzorstva u iznosu od 800,00 kuna za nastup na međunarodnoj trkačkoj utrci u Kranju (Slo).

9.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za raspisivanje postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na javnoj rasvjeti u Zavrtnoj ulici u Peklenici.

10.Raspisuje se postupak jednostavne nabave za izvođenje soboslikarskih radova na društvenom domu u Križovcu te se zadužuje voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se pokrene postupak za raspisivanje pozivnog natječaja, a sve to usuglašeno je s mjesnim odborom Križovec.

11.Obavještavaju se građani koji nisu potpisali ugovor o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenje usluga javne odvodnje i pročišćavanja da ugovore mogu potpisati u Gradskoj upravi Grada Mursko Središće u uredovne dane počevši od 08. srpnja pa nadalje. Također, iste je moguće potpisati i u sjedištu Međimurskih voda u Čakovcu, Matice hrvatske 10.

12.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za raspisivanje postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na javnoj rasvjeti u ulazu u industrijsku zonu u Peklenici.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 021-05/19-01/783                                                                                              GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                                         Dražen Srpak

Mursko Središće, 03.07.2019.