Zaključci 62. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 10.07.2019. godine na 62. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

1.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za raspisivanje pozivnog natječaja za postavljanje zida urni i uređenja okoliša na groblju u Murskom Središću.

2.Zadužuje se komunalni redar da na svim cestama na području grada Mursko Središće napravi kontrolu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u odnosu na aglomeraciju dok se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje da uputi dopis Županijskoj upravi za ceste i Hrvatskim cestama vezan uz isto.

3.Kolegij gradonačelnika traži od Županijske uprave za ceste postavljanje usporivača brzina (ležeći policajci) u ulici Marka Kovača i Frankopanskoj ulici u Murskom Središću zbog velikog prometa, brzine te zbog blizine vrtića, doma za starije i nemoćne osobe, škole i zdravstvene ambulante.

4.Zadužuje se voditelj Odsjeka za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za unošenje podataka o utrošenim energentima u sustav.

5.Od traženih šest (6) ponuda  pristigle su tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Kabel-mont d.o.o. za izvođenje javne rasvjete u Zavrtnoj ulici u Peklenici u iznosu od 60.637,50 kuna s PDV-om.

6.Od traženih šest (6) ponuda pristigle su tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Kabel-mont d.o.o. za izvođenje javne rasvjete u „Ulaz industrijska zona“ u Peklenici u iznosu od 32.182,50 kuna s PDV-om.

7.Od traženih pet (5) ponuda pristigla je jedna (1) ponuda od tvrtke Wolfy vl. Wolfgang Tuksar te se ista prihvaća za izvođenje I. faze soboslikarskih radova u Društvenom domu u Križovcu u iznosu od 31.948,75 kuna s PDV-om.

8.Društvo „Naša djeca“ Mursko Središće – odobrava se isplata tekuće donacije prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 7.500,00 kuna za provođenje projekta „Zabavno ljeto – igraj i nauči“

9.BDC d.o.o. Zagreb – prihvaća se ponuda usluge prijave projekta PRŠI za Grad Mursko Središće i općine Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Štrigova, Strahoninec i Šenkovec na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira u iznosu od 16.875,00 kuna s PDV-om.

10.Grad Knin – odobrava se pokroviteljstvo za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja i 24. godišnjice VRO „Oluja“ u iznosu od 1.000,00 kuna.

11.Zadužuje se komunalni redar da uz asistenciju policije te veterinarske inspekcije  hitno riješi problem pasa u romskom naselju u Hlapičini.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/806                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                        Dražen Srpak

Mursko Središće, 10.07.2019.