Zaključci 68. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 27.09.2019. godine na 68. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

1.Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ – Grad Mursko Središće odobrava isplatu od 500,00 kuna za Središnju knjižnicu Roma u Republici Hrvatskoj za potrebe osiguranja određenog broja jedinica građe.

2. Župa Uzvišenja sv. Križa, Vratišinec – odobrava se isplata 1.000,00 kuna iz tekućih sredstava za vjerske zajednice za sufinanciranje knjige o župniku Hinku Kroderu.

3. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da za potrebe analize stanja objekata u pogledu poslova zaštite na radu pokrene sve potrebne radnje, uz uvjet ispunjenja svih zakonskih normi u svezi zaštite na radu.

4. Klub liječenih alkoholičara „Povratak“ Mursko Središće – odobrava se isplata u iznosu od 2.500,00 kuna tekućih donacija za održavanje manifestacija godišnja skupština i Večeri pučke poezije.

5. Miners MC Mursko Središće – Odobrava se isplata u iznosu od 6.000,00 kuna kapitalnih donacija, uz napomenu da Udruga mora nakon potrošnje sredstava dostaviti izvješće o namjenskom trošenju sredstava.

6. Serjojnske mame i bebe – Grad Mursko Središće odobrava isplatu u iznosu od 3.000,00 kuna za potrebe podmirivanja troškova prijavljenih projekata.

7. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za izradu nacrta Sporazuma s Međimurskom županijom o sufinanciranju vlastitog udjela u projektu energetske obnove sportske dvorane u Murskom Središću kroz program energetske učinkovitosti, obzirom što Grad Mursko Središće i Međimurska županija koriste sportsku dvoranu u omjeru 45:55 te se u tom omjeru i sufinancira vlastiti udio.

8. Izvođenje radova na izgradnji spoja pješačke staze sa novoizgrađenim pješačkim mostom u Martinskoj ulici u Murskom Središću – u provedenom postupku jednostavne nabave od tražene četiri (4) ponude u roku su pristigle dvije (2) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda Blažon usluge građevinskom mehanizacijom, vl. Stanislav Blažon iz Murskog Središća u iznosu od 70.727,50 kuna s uključenim PDV-om za izvođenje radova na izgradnji spoja pješačke staze s novoizgrađenim pješačkim mostom.

9. Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju Peklenica – u provedenom postupku jednostavne nabave od traženih sedam (7) ponuda u roku su pristigle četiri (4) ponude od kojih su tri (3) važeće, a odabire se najpovoljnija ponuda koja odgovara svim tehničkim kriterijima tvrtke DK elektro usluga j.d.o.o. iz Peklenice u iznosu od 138.292,60 kuna s uključenim PDV-om.

10. Javna rasvjeta u industrijskoj zoni Slatine u Murskom Središću – u provedenom postupku jednostavne nabave od traženih sedam (7) ponuda u roku su pristigle dvije (2) ponude od kojih je jedna (1) ponuda važeća i odabire ponuda tvrtke Kabel-mont d.o.o. iz Domašinca u iznosu od 75.842,50 kuna s uključenim PDV-om.

11. Zbog potrebe ažuriranja podataka za naplatu komunalne naknade zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za organizaciju izmjera na području cijelog grada.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/1040                                                                

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                               Dražen Srpak  

Mursko Središće, 27.09.2019.