Zaključci 75. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenjeNN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 08.01.2020. godine na 75. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak,Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

1.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Mjesnim odborom Štrukovec dogovori daljnja ulaganja u Društveni dom Štrukovec prema zapisniku sa sjednice Mjesnog odbora. Dodatna ulaganja u društveni dom prema traženju mjesnog odbora moguća su na kraju godine prema proračunskim sredstvima Grada Mursko Središće.

2.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da po svim prostorima u vlasništvu Grada obavi sve procedure vezano uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti od požara – postavljanja protupožarnih aparata i ostale mjere zaštite od požara.

3.Zamolba Klementine Kolarić, Marka Kovača 34, Mursko Središće – odobrava se sufinanciranje edukacijske-rehabilitacije u trajanju od 60 min u intenzitetu jedan puta tjedno i logopedske terapije u trajanju od 45 minuta u intenzitetu 1 puta tjedno u iznosu od 50% od ukupne mjesečne cijene za dijete Anastaziju Orehovec u trajanju od 6 mjeseci. 

4.Lucija Vrbanić, Rade Končara 3, Mursko Središće – odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 kuna za dodijeljenu Dekanovu nagradu na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

5.Supružnicima Milki i Smailu Husadžić iz Murskog Središća, Vladimira Nazora 24 zbog teške materijalne i zdravstvene situacije i pozne životne dobi (Smail Husadžić boluje od aterosklerotske kardiovaskularne bolesti i povratnog depresivnog poremećaja, Milka Husadžić boluje od dijagnoze Lyphoma non Hodgkin) odobrava se isplata pomoći i to svakome po 7.500,00 kuna u svrhu rješavanja obustave ovršnog postupka nad jedinom nekretninom za stanovanje – stanom u ulici Vladimira Nazora 24. S korisnicima pomoći Grad Mursko Središće sklopiti će Sporazum temeljem kojeg će se odobreni iznos isplatiti banci vjerovniku na partiju kredita uz prihvaćanje korisnika pomoći da u slučaju njihove smrti Grad Mursko Središće u ostavinskom postupku zadržava pravo od nasljednika tražiti povrat isplaćene pomoći.

6. Korisnici Dječjeg vrtića „Maslačak“ i ostali građani obavještavaju se da s 13. siječnjem 2020. godine Dječji vrtić „Maslačak“ počinje s radom na novoj lokaciji – Ulica Slatine 2, Mursko Središće. Za sve potrebne radnje u smislu preseljenja zadužuje se ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

7.Zadužuje se komunalni redar da vodi brigu o uređenju svih zelenih javnih površina, nerazvrstanih cesta, turističkih objekata i sadržaja na način da pravovremeno temeljem ovlasti gradonačelnika daje nalog komunalnom poduzeću Murs-ekom d.o.o. u svezi istog.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/11                                                      GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1                                                Dražen Srpak 

Mursko Središće, 08.01.2020. g