Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 28.08.2017. godine na 8. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Antun Šimunić, Drago Belše) donosi sljedeće
Z A K LJ U Č K E
1. Primaju se na znanje podaci dječjih vrtića „Maslačak“, „Dječja mašta“ i „Pahuljica“ o popunjenosti svih skupina dječjih vrtića, te raspoloživosti istih.
2. Općina Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12 – Grad Mursko Središće otpad zbrinjava u Odlagalištu Totovec, a ne u Odlagalištu „Piškornica“, te se iz navedenog razloga odbija sklapanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa vezano uz plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada.
3.Omni Aspect d.o.o., Augusta Šenoe 2, Kutina – prihvaća se ponuda za jednogodišnju uslugu web/mail hosting za domenu hrastinka.info u iznosu od 625,00 kuna s PDV-om..
4. Prima se na znanje Zahtjev Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće upućen Međimurskoj županiji u svezi financiranja troškova prijevoza polaznika Dječjeg vrtića „Maslačak“ romske nacionalnosti iz naselja Sitnice.
5. Primaju se na znanje anonimne prijave Dječjeg vrtića „Maslačak“, te se iste upućuju predsjedniku Upravnog vijeća dječjeg vrtića i ravnateljici dječjeg vrtića, te se traži očitovanje na navedene prijave. Od ravnateljice dječjeg vrtića „Maslačak“ traži se da Gradu Mursko Središće najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka dopisa dostavi u pismenom obliku plan mjera za pozitivno poslovanje dječjeg vrtića u narednom razdoblju uzimajući u obzir povećanje broja zaposlenih radi zadovoljavanja potrebne razine pedagoškog standarda te povećanje ostalih materijalnih troškova. U planu je potrebno brojčanim pokazateljima iskazati sve potrebne razine financiranja rada vrtića sa svim izvorima financiranja i prijedlozima za pozitivno poslovanje vrtića.
6. Osnovna škola Mursko Središće, Vladimira Nazora 22 – odobrava se zamolba za sufinanciranje opreme za učionicu geografije zbog oštećenja izazvanih požarom u iznosu od 8.300,00 kuna.
7. Inicijativni Zbor „Park Žarko Manjkas Crvenkapa“, M. Gavazzija 22, Zagreb –odobrava se zamolba za gradnju spomen obilježja u iznosu od 500,00 kuna.
8.DK elektro usluga j.d.o.o., Čakovečka 58, Peklenica – prihvaća se ponuda za osvjetljenje rukometnog igrališta u naselju Križovec u iznosu od 5.100,00 kuna.
9. Utvrđuje se potreba za nabavu i postavljanje 41 prometnog znaka na području Grada Mursko Središće. Sredstva u iznosu od 17.000,00 kuna osigurati će se rebalansom proračuna. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za zamjenu znakova radi veće sigurnosti prometa.
10. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pripremu i uređenje groblja u Murskom Središće i Peklenica – Križovec do blagdana Svih Svetih.
11. Dušanka Oršuš, Hlapičina 134 – odobrava se zamolba (zahtjev) za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 800,00 kuna zbog bolesti supruga.
12. Temeljem upita za ponudu – Izrada projekata za pješačko biciklističku stazu uz cestu ŽC 2003 u Glavnoj ulici u Peklenici u roku je pristigla 1 ponuda, od 3 tražene („Nord-ing“ d.o.o., „Princon“ d.o.o., „Urbia“ d.o.o.). Prihvaća se jedina i pravovaljana ponuda tvrtke „Nord – ing“ d.o.o., Uska 1, Čakovec za izradu geodetske snimke stvarnog stanja i izrada projekta za pješačko biciklističku stazu uz cestu ŽC2003 u Glavnoj ulici u Peklenici u iznosu 16.750,00 kuna.
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-05/17-01/1913
UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1
Mursko Središće, 28.08.2017.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak