Zaključci 15. sjednice gradskog vijeća

1. Gradsko vijeće usvaja zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća,


2. Gradsko vijeće zaključak kojim se usvaja ponuda komunalnog poduzeća «Murs Ekom» d.o.o. Mursko Središće tj. prijedlog cjenika za selekcioniranje i odvoz komunalnog otpada na deponiju Hrastinka u Murskom Središću, te usvaja zaključak da cijena odvoza za kućanstva može iznositi sveukupno maksimalno 41,50 mjesečno za 120 l kante te 65,00 Kn mjesečno za 240 l kante, a za privredne subjekte mjesečno 71,50 Kn za 120 l kante, 133,39 Kn za 240 l kante mjesečno, 134,36 Kn za 1100 l po odvozu te 637,21 kn za 5000 litara po odvozu. Gradsko vijeće takoðer usvaja zaključak da navedene cijene odvoza vrijede samo za naselja na području Grada Mursko Središće u trajanju od godinu dana, a nakon toga voditi će se pregovori sa ostalim susjednim općinama u svezi odvoza komunalnog otpada na deponiju Hrastinka u Murskom Središću, što se tretira kao prva faza ureðenja deponije do ishoðenja svih zakonski potrebnih dozvola za isto, te definiranje programa sanacije deponije,
3. Gradsko vijeće usvaja Odluku o porezima Grada Mursko Središće, uz posebno izglasane i usvojene vijećničke izmjene prijedloga odluke,
4. Gradsko vijeće usvaja Odluku – osnove pravila mjesnih odbora na području Grada Mursko Središće,
5. Gradsko vijeće usvaja Odluku o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće, uz posebno izglasane i usvojene vijećničke izmjene prijedloga odluke,
6. Gradsko vijeće usvaja Odluku o programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko  Središće za 2007. godinu,
7. Gradsko vijeće usvaja Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće za 2006. godinu,
8. Gradsko vijeće usvaja Odluku o godišnjem obračunu proračuna Grada Mursko Središće za 2006. godinu,
9. Gradsko vijeće usvaja Odluku o izvršenju proračuna Grada Mursko Središće za 2007. godinu,
10. Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju izvješća o radu Komisije za popis imovine i obveza Grada Mursko Središće na dan 31.12.2006. godine,
11. Gradsko vijeće usvaja Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Mursko Središće, uz vijećničke prijedloge usvojene od strane gradonačelnika u ime Gradskog poglavarstva kao predlagača pravilnika,
12. Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju Detaljnog plana ureðenja dijela «nove ulice» u naselju Križovec,
13. Gradsko vijeće usvaja zaključak da Grad Mursko Središće, temeljem zamolbe Osnovne umjetničke škole Čakovec za darovanje svog udjela u nekretnini škole u Čakovcu, isto ne odobrava i ne daruje, već Grad traži isplatu svog udjela vlasništva, koji prema službenoj procjeni iznosi 107.703,53 Kn jer je nekretnina ukupno procijenjena na 3.025.380,00 Kn,
14. Gradsko vijeće usvaja zaključak o raspisivanju natječaja za izradu idejnog i glavnog projekta za preureðenja prostora za ispostavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno i Zavoda za mirovinsko osiguranje – prostorija u Martinskoj ulici u Murskom Središću (bivša ljekarna i «Hrvatska pošta») prema idejnom prijedlogu koji su oba zavoda prihvatila, uz napomenu da treba predvidjeti i ureðenje potkrovlja na objektu za dio iznad pošte i ljekarne, ukoliko isto dozvoljava postojeća konstrukcija,
15. Gradsko vijeće usvaja zaključak o prodaji zemljišta k.č.br. 123/1 u k.o. Križovec površine 415 m2, za koju je zainteresiran Frančić Damir iz Križovca, po cijeni od kunske protuvrijednosti 5,00 EUR/m2, putem javnog natječaja,

16. Gradsko vijeće usvaja zaključak o prodaji zemljišta na k.č. br. 648 u k.o. Križovec ukupne površine 108 m2, po cijeni od kunske protuvrijednosti 3.620,00 EUR, ispod ugostiteljskog objekta «Venturi» u Križovcu, za koje je isti zainteresirani kupac, a koje je nedefinirano tj. u vlasništvu je Grada Mursko Središće,
17. Gradsko vijeće usvaja zaključak kojim se okvirno prihvaća inicijativa za održavanje kiparskog simpozija «Mura 2007/2008», te se zadužuje gradonačelnik Klennert Rudolf da za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi sve podatke u svezi organizacije i ukupnih troškova održavanja simpozija,
18. Gradsko vijeće usvaja zaključak u svezi otkupa poslovnog prostora u vlasništvu poduzeća «Modeks» d.d. Mursko Središće, koji se nalazi na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10 u Murskom Središću, kojim se traži službena procjena ovlaštenog sudskog procjenitelja nekretnina za navedeni prostor, te će nakon toga Gradsko vijeće odlučiti o daljnjim pregovorima s poduzećem «Modeks», koje za navedeni prostor traži fiksnu cijenu od 100.000,00 EUR, što Gradsko vijeće smatra previsokom cijenom,
19. Gradsko vijeće usvaja zaključak o kreditnom zaduženju Grada Mursko Središće za realizaciju natječaja i projektnih zadataka za preureðenje prostora za ispostavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno i Zavoda za mirovinsko osiguranje – prostorija u Martinskoj ulici u Murskom Središću (bivša ljekarna i «Hrvatska pošta») prema idejnom prijedlogu koji su oba zavoda prihvatila,
20. Gradsko vijeće usvaja sljedeće zaključke:
a) odobravaju se pregovori sa «Hrvatskim željeznicama» oko rješenja parkirališta za teretna vozila te okončanje istih, a rezultat pregovora i daljnje obavijesti predočiti će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
b) nalaže se Gradskom poglavarstvu da obavijesti mjerodavne institucije o nastaloj situaciji u svezi graničnog prijelaza Mursko Središće i zatraži pomoć u rješavanju problema,
21. Gradsko vijeće usvaja zaključak kojim se ne prihvaća predloženi ugovor o poslovnoj suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije d.o.o. iz Varaždina, nego zaključuje da je potrebno  pripremiti i odrediti nekoliko programa koje bi Grad trebao kandidirati za pomoć iz raznih državnih i europskih fondova, te isto treba prezentirati Gradskom vijeću koje će odlučiti koja će od razvojnih agencija iste izraditi i kandidirati,
22. Gradsko vijeće usvaja zaključak kojim se ne prihvaća dopuna cjenika za odvoz komunalnog otpada na deponiju Hrastinka u Murskom Središću za potrebe korisnika van područja Grada Mursko Središće tj. za predložene općine Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Podturen i Domašinec,
23. Gradsko vijeće usvaja zaključak da Grad Mursko Središće pristupa izradi studije za razrješenje prometnica na području Grada (državne, županijske i lokalne prometnice) u suradnji s Županijskom upravom za ceste Čakovec, Gradom Čakovcom i Gradom Prelogom, a izraðivač studije bio bi Institut graðevinarstva Hrvatske iz Zagreba.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.
Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Meðimurske županije».