1. Gradsko vijeće usvaja zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća,


2. Gradsko vijeće zaključak kojim se usvaja ponuda komunalnog poduzeća «Murs Ekom» d.o.o. Mursko Središće tj. prijedlog cjenika za selekcioniranje i odvoz komunalnog otpada na deponiju Hrastinka u Murskom Središću, te usvaja zaključak da cijena odvoza za kućanstva može iznositi sveukupno maksimalno 41,50 mjesečno za 120 l kante te 65,00 Kn mjesečno za 240 l kante, a za privredne subjekte mjesečno 71,50 Kn za 120 l kante, 133,39 Kn za 240 l kante mjesečno, 134,36 Kn za 1100 l po odvozu te 637,21 kn za 5000 litara po odvozu. Gradsko vijeće takoðer usvaja zaključak da navedene cijene odvoza vrijede samo za naselja na području Grada Mursko Središće u trajanju od godinu dana, a nakon toga voditi će se pregovori sa ostalim susjednim općinama u svezi odvoza komunalnog otpada na deponiju Hrastinka u Murskom Središću, što se tretira kao prva faza ureðenja deponije do ishoðenja svih zakonski potrebnih dozvola za isto, te definiranje programa sanacije deponije,
3. Gradsko vijeće usvaja Odluku o porezima Grada Mursko Središće, uz posebno izglasane i usvojene vijećničke izmjene prijedloga odluke,
4. Gradsko vijeće usvaja Odluku – osnove pravila mjesnih odbora na području Grada Mursko Središće,
5. Gradsko vijeće usvaja Odluku o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće, uz posebno izglasane i usvojene vijećničke izmjene prijedloga odluke,
6. Gradsko vijeće usvaja Odluku o programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko  Središće za 2007. godinu,
7. Gradsko vijeće usvaja Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće za 2006. godinu,
8. Gradsko vijeće usvaja Odluku o godišnjem obračunu proračuna Grada Mursko Središće za 2006. godinu,
9. Gradsko vijeće usvaja Odluku o izvršenju proračuna Grada Mursko Središće za 2007. godinu,
10. Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju izvješća o radu Komisije za popis imovine i obveza Grada Mursko Središće na dan 31.12.2006. godine,
11. Gradsko vijeće usvaja Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Mursko Središće, uz vijećničke prijedloge usvojene od strane gradonačelnika u ime Gradskog poglavarstva kao predlagača pravilnika,
12. Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju Detaljnog plana ureðenja dijela «nove ulice» u naselju Križovec,
13. Gradsko vijeće usvaja zaključak da Grad Mursko Središće, temeljem zamolbe Osnovne umjetničke škole Čakovec za darovanje svog udjela u nekretnini škole u Čakovcu, isto ne odobrava i ne daruje, već Grad traži isplatu svog udjela vlasništva, koji prema službenoj procjeni iznosi 107.703,53 Kn jer je nekretnina ukupno procijenjena na 3.025.380,00 Kn,
14. Gradsko vijeće usvaja zaključak o raspisivanju natječaja za izradu idejnog i glavnog projekta za preureðenja prostora za ispostavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno i Zavoda za mirovinsko osiguranje – prostorija u Martinskoj ulici u Murskom Središću (bivša ljekarna i «Hrvatska pošta») prema idejnom prijedlogu koji su oba zavoda prihvatila, uz napomenu da treba predvidjeti i ureðenje potkrovlja na objektu za dio iznad pošte i ljekarne, ukoliko isto dozvoljava postojeća konstrukcija,
15. Gradsko vijeće usvaja zaključak o prodaji zemljišta k.č.br. 123/1 u k.o. Križovec površine 415 m2, za koju je zainteresiran Frančić Damir iz Križovca, po cijeni od kunske protuvrijednosti 5,00 EUR/m2, putem javnog natječaja,

16. Gradsko vijeće usvaja zaključak o prodaji zemljišta na k.č. br. 648 u k.o. Križovec ukupne površine 108 m2, po cijeni od kunske protuvrijednosti 3.620,00 EUR, ispod ugostiteljskog objekta «Venturi» u Križovcu, za koje je isti zainteresirani kupac, a koje je nedefinirano tj. u vlasništvu je Grada Mursko Središće,
17. Gradsko vijeće usvaja zaključak kojim se okvirno prihvaća inicijativa za održavanje kiparskog simpozija «Mura 2007/2008», te se zadužuje gradonačelnik Klennert Rudolf da za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi sve podatke u svezi organizacije i ukupnih troškova održavanja simpozija,
18. Gradsko vijeće usvaja zaključak u svezi otkupa poslovnog prostora u vlasništvu poduzeća «Modeks» d.d. Mursko Središće, koji se nalazi na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10 u Murskom Središću, kojim se traži službena procjena ovlaštenog sudskog procjenitelja nekretnina za navedeni prostor, te će nakon toga Gradsko vijeće odlučiti o daljnjim pregovorima s poduzećem «Modeks», koje za navedeni prostor traži fiksnu cijenu od 100.000,00 EUR, što Gradsko vijeće smatra previsokom cijenom,
19. Gradsko vijeće usvaja zaključak o kreditnom zaduženju Grada Mursko Središće za realizaciju natječaja i projektnih zadataka za preureðenje prostora za ispostavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno i Zavoda za mirovinsko osiguranje – prostorija u Martinskoj ulici u Murskom Središću (bivša ljekarna i «Hrvatska pošta») prema idejnom prijedlogu koji su oba zavoda prihvatila,
20. Gradsko vijeće usvaja sljedeće zaključke:
a) odobravaju se pregovori sa «Hrvatskim željeznicama» oko rješenja parkirališta za teretna vozila te okončanje istih, a rezultat pregovora i daljnje obavijesti predočiti će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
b) nalaže se Gradskom poglavarstvu da obavijesti mjerodavne institucije o nastaloj situaciji u svezi graničnog prijelaza Mursko Središće i zatraži pomoć u rješavanju problema,
21. Gradsko vijeće usvaja zaključak kojim se ne prihvaća predloženi ugovor o poslovnoj suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije d.o.o. iz Varaždina, nego zaključuje da je potrebno  pripremiti i odrediti nekoliko programa koje bi Grad trebao kandidirati za pomoć iz raznih državnih i europskih fondova, te isto treba prezentirati Gradskom vijeću koje će odlučiti koja će od razvojnih agencija iste izraditi i kandidirati,
22. Gradsko vijeće usvaja zaključak kojim se ne prihvaća dopuna cjenika za odvoz komunalnog otpada na deponiju Hrastinka u Murskom Središću za potrebe korisnika van područja Grada Mursko Središće tj. za predložene općine Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Podturen i Domašinec,
23. Gradsko vijeće usvaja zaključak da Grad Mursko Središće pristupa izradi studije za razrješenje prometnica na području Grada (državne, županijske i lokalne prometnice) u suradnji s Županijskom upravom za ceste Čakovec, Gradom Čakovcom i Gradom Prelogom, a izraðivač studije bio bi Institut graðevinarstva Hrvatske iz Zagreba.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.
Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Meðimurske županije».