Zaključci 21. sjednice Gradskog poglavarstva -NASTAVAK

Gradsko poglavarstvo Grada Mursko Središće na 21. sjednici (nastavak) održanoj dana 13.03.2007. godine, donosi sljedeće zaključke:

1.Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak kojim se za predsjednika Turističke zajednice Grada Mursko Središće (TZGMS) predlaže Trajber Ban Mihaela iz Peklenice, za člana Nadzornog odbora TZGMS Rihtarec Željka iz Murskog Središća, a za članove Turističkog vijeća TZGMS predlažu se Perhoč Milena iz Murskog Središća kao predstavnik KUD «Mura», Nemec Stanko iz Murskog Središća kao predstavnik PD «Bundek», Blažon Tomislav iz Murskog Središća kao predstavnik udruge «Wireless» te jedna predstavnica koju treba naknadno imenovati Društvo žena Mursko Središće, dok se za tajnika TZGMS predlaže Šušteršić Tanja iz Murskog Središća. Navedeni prijedlozi se dostavljaju Skupštini TZGMS na razmatranje i usvajanje,

 

2.Gradsko poglavarstvo usvaja zaključke u svezi podnesenih zamolbi:

 

a)      Osnovna škola Selnica – odobrava se podmirenje troškova prehrane za socijalno ugrožene učenike iz Štrukovca, u iznosu od 3.375,00 Kn, temeljem odluke Socijalnog vijeća Mursko Središće,

b)      Udruga nezaposlenih «Frgauof» Mursko Središće – ne odobrava se zamolba za korištenje gradske prostorije i telefona niti zamolba za odobrenje financijskih troškova osnivanja udruge, uz obrazloženje da će se rad udruge pomoći nakon službenog osnivanja iste na druge zakonski propisane načine i omogućavanjem korištenja gradske vijećnice za službene sastanke,

c)      Udruga Roma Bajaša Meðimurske županije – ne odobrava se zamolba za financijsku pomoć organizacije okruglog stola «Stop etnocidu» zbog nedostatka proračunskih sredstava za te svrhe,

d)      NK «Torpedo» Križovec – odobrava se zamolba za smanjenje cijene korištenja sata sportske dvorane za održavanje malonogometnog turnira mladih, te se cijena korištenja smanjuje za 50%,

e)      Policijska postaja Mursko Središće – odobrava se korištenje sportske dvorane u slobodnom terminu tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci 2007. godine, te se cijena korištenja iste umanjuje za 50%,

f)        VMO Peklenica – odobrava se podmirenje troškova organizacije fašnika u Peklenici u iznosu od 5.000,00 Kn iz sredstava predviðenih za rad Turističke zajednice Grada Mursko Središće,

g)      Atletski klub Mursko Središće – odobrava se jednokratna novčana pomoć za organizaciju atletskog prvenstva Meðimurja, u iznosu od 2.580,00 Kn iz sredstava za sportske klubove, uz obavezno podnošenje računa za navedeni iznos i namjenu,

h)      Braniteljska agro zadruga Čakovec – ne odobrava se zamolba za dodjelu poticajnih sredstava za ostvarenje braniteljskog rekreacijskog centra u Murskom Središću, zbog nedostatka proračunskih sredstava za te svrhe,

i)        Matija Dodlek, Marka Kovača 74, Mursko Središće – odobrava se zamolba za služenje civilnog vojnog roka u Gradu Mursko Središće te obveznik civilni vojni rok treba započeti u prvoj polovici 2007. godine i obavljat će komunalne i druge terenske poslove za potrebe Grada Mursko Središće, po potrebi i poslove u Gradskoj upravi, prema nalogu gradonačelnika,

j)        Udruga za zaštitu životinja «Prijatelji» Čakovec – odobrava se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 Kn iz sredstava za udruge, za pomoć radu azila za napuštene životinje Meðimurske županije,     

3.      Gradsko poglavarstvo usvaja zaključke u svezi podnesenih zamolbi za sufinanciranje troškova ekonomske cijene dječjeg vrtića, uz napomenu da Grad može izmijeniti svoje zaključke i prekinuti ili ponovo odobriti sufinanciranje u slučaju da se izmijene navedeni uvjeti koji su trenutno procijenjeni opravdanima:

 

a)      Horvat Damir, Hlapičina 52 – odobrava se sufinanciranje 50% ekonomske cijene boravka djeteta u dječjem vrtiću «Ribica» u Žabniku, zbog opravdanih razloga, do kraja 2007. godine,

b)      Špoljarić Marija, Križovec 153 – odgaða se rješavanje zamolbe za sufinanciranje ekonomske cijene boravka djeteta u dječjem vrtiću koji nije na području Grada Mursko Središće, uz obrazloženje da majka koja radi i putuje na posao u Prelog može razmotriti mogućnosti zbrinjavanja djeteta u DV «Maslačak» u Peklenici,

c)      Baumgartner Sonja, Hlapičina 4 – odobrava se sufinanciranje 50% ekonomske cijene boravka djeteta u dječjem vrtiću – jaslice «Sunčeko» u Selnici, zbog opravdanih razloga, do kraja 2007. godine,

d)      Rihtarec Silvija, Istarsko Naselje 4, Mursko Središće – odobrava se podmirenje troškova za boravak djeteta u dječjem vrtiću – jaslice «Dječja mašta» u Murskom Središću, u 100%-tnom iznosu mjesečno iz sredstava za socijalne programe, zbog opravdanih razloga, do kraja 2007. godine,

 

 

4.  Gradsko poglavarstvo razmatralo je ostala pitanja, primjedbe i prijedloge, te usvaja sljedeće zaključke:

 

 

a)      odobrava se besplatno parkiranje službenih vozila Centra za socijalnu skrb Čakovec na javnim površinama Grada Mursko Središće, isključivo za službene potrebe u slučaju intervencija Centra za potrebe štičenika na području Grada Mursko Središće,

b)      odobrava se podnošenje zahtjeva prema Meðimurskoj županiji, u suradnji s nositeljem projekta EO «Nobilis» Šenkovec, u svezi daljnjeg postupka ureðenja prirodoslovnog muzeja u Križovcu, u prostorijama «stare škole»,

c)      Gradsko poglavarstvo izdaje suglasnost na organizaciju zbora graðana naselja Mursko Središće, što će organizirati VMO Mursko Središće dana 17.03.2007. godine (subota) s početkom u 18,00 sati, u sportskoj dvorani Mursko Središće,

d)      Gradsko poglavarstvo prima na znanje službenu procjenu vrijednosti nekretnine Osnovne umjetničke škole Čakovec, te se isto dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje,

e)      usvaja se zaključak o prodaji zemljišta k.č.br. 123/1 u k.o. Križovec površine 415 m2, za koju je zainteresiran Frančić Damir iz Križovca, po cijeni od kunske protuvrijednosti 5,00 EUR/m2,

f)        usvaja se zaključak kojim se gradonačelnik ovlašćuje za daljnje dogovore s općinama potpisnicama Sporazuma o zajedničkoj službi komunalnog redarstva, u svezi kliznog radnog vremena komunalnog redara na terenu te posjedovanje službenog vozila u vremenu od 24 sata,

g)      usvaja se zaključak kojim se gradonačelnik ovlašćuje za provoðenje daljnjih pregovora s «HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA» za definiranje vlasništva i zakup zemljišta i objekata kod željezničkog kolodvora u Murskom Središću, za potrebe namjene noćnog i dnevnog parkiranja teretnih vozila,

h)      usvaja se zaključak kojim se kao kandidat Grada Mursko Središće za člana nadzornog odbora poduzeća «Meðimurje plin» Čakovec predlaže gradonačelnik Klennert Rudolf,

i)           usvaja se zaključak kojim se caffe baru «Venturi» Križovec odobrava prodaja zemljišta ispod ugostiteljskog objekta koje je nedefinirano tj. u vlasništvu je Grada Mursko Središće, po cijeni od 3.620,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti za ukupno zemljište površine 108 m2,     

 j)        usvaja se zaključak kojim Gradsko poglavarstvo načelno podržava inicijativu provoðenja kiparske kolonije «Mura 2007/2008» na šetnici uz obalu Mure u Murskom Središću, u organizaciji 4 akademska kipara iz Hrvatske i Slovenije, te se isto dostavlja Gradskom vijeću kao informacija i inicijativa na razmatranje i usvajanje, 

5.Gradsko poglavarstvo razmatralo je ostala dodatna prioritetna pitanja, te usvaja sljedeće zaključke: 

 

a)      usvaja se zaključak kojim Gradsko poglavarstvo prihvaća idejni rješenje za preureðenje prostorija «Hrvatske pošte» i bivše ljekarne u Martinskoj ulici u Murskom Središću, za potrebe ureðenje prostora za ispostave zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, te je potrebno pokrenuti daljnji postupak ishoðenja svih potrebnih radnji i natječaja za provoðenje istog,

b)      Gradsko poglavarstvo razmatralo je ponudu komunalnog poduzeća «Murs Ekom» d.o.o. Mursko Središće tj. prijedlog cjenika za selekcioniranje i odvoz komunalnog otpada na deponiju Hrastinka u Murskom Središću, te usvaja zaključak da cijena odvoza za kućanstva može iznositi sveukupno maksimalno 42,27 mjesečno za 120 l kante te 65,74 Kn mjesečno za 240 l kante, a za privredne subjekte mjesečno 72,46 Kn za 120 l kante, 131,80 Kn za 240 l kante, 115,52 Kn za 1100 l te 418,90 kn mjesečno za 5000 litara, i takva će inicijativa biti prezentirana na zboru graðana Mursko Središće dana 17.03.2007. godine, te kasnije službeno i na sjednici Gradskog vijeća,

c)      Gradsko poglavarstvo usvaja prijedlog Odluke o izmjeni Programa mjera za unapreðenje stanja u  prostoru Grada Mursko Središće, te Prijedlog Odluke o izradi Detaljnog plana ureðenja industrijske zone Peklenica, te se isti dostavljaju Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.                Zaključci su usvojeni jednoglasno, sa 5 glasova «ZA», osim zaključka pod točkom 2.d) koji je usvojen sa 4 glasa «ZA» i 1 glasom «SUZDRŽAN».Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.