Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 09.03.2017. godine (petak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:1. 

1. a) Prijedlog Odluke o izboru Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost,

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru mandatne komisije,

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Mursko Središće

3. a)Prijedlog Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada

Mursko Središće za 2018. godinu (NAPOMENA: zbog opsežnosti, u prilogu je skraćeni oblik materijala, a potpuna verzija može se dobiti na uvid u Odsjeku za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb)

b) Prijedlog Odluke o I Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. godine,

c) Prijedlog Odluke o I izmjenama i dopunama programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.,

d) Prijedlog Odluke o I izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2018. godinu,

e) Prijedlog I izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018. godinu,

4. Davanje suglasnosti na:

a) Odluku o razrješenju dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Maslačak Mursko Središće,

b) Odluku o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Maslačak Mursko Središće.

5. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Mursko Središće za razdoblje 2018.g. – 2023. g.

6. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko

Središće  za razdoblje 01.01.2017.godine do 31.12.2017. godine,

b) Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine,

7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2017.g. do 31.12.2017.g.,

8. a) Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa sustava civilne zaštite Grada Mursko Središće

    b) Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Mursko Središće

 9. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s  napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 10. Prijedlog zaključka o usvajanju izvješća o popisu imovine i obveza Grada Mursko Središće za 2017. godinu

11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu.

12. zaključka o objavljivanju javnog poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.